Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Arnhem Afdichtingen BV gedeponeerd bij de KVK te Arnhem en op de website van Arnhem Afdichtingen BV

1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn uitsluitend deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van Arnhem Afdichtingen B.V. van toepassing. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde opdrachten prevaleren zij boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, ook al worden daarin uitsluitend die voorwaarden van toepassing verklaard. Door het verlenen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax of op enige andere wijze verstrekt, zodat een schriftelijke bevestiging door ons niet alsnog noodzakelijk is.

2. Offertes en prijzen

Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend is. Prijzen gelden voor de in de offerte genoemde hoeveelheden. De prijzen zoals vermeld in onze prijscouranten, of opgegeven door onze verkopers dan wel vertegenwoordigers zijn vrijblijvend en excl. omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Orders en condities aangenomen en overeengekomen met onze verkopers of vertegenwoordigers zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds of door het zenden van de factuur. Arnhem Afdichtingen B.V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de afnemer aan te passen. In geval van een prijsverhoging heeft de opdrachtgever het recht van de overeenkomst af te zien. Zet- en drukfouten in onze catalogus, alsmede wijziging van de afgebeelde producten en omschrijvingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Betaling

Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is Arnhem Afdichtingen B.V., onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd om aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt. De rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verbonden aan het invorderen van de verschuldigde bedragen voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag,met een minimum van Eur. 75,00 Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door ons gemaakte invordering- en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4. Eigendomsvoorbehoud

Aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Arnhem Afdichtingen B.V., zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die uit hoofd van de met Arnhem Afdichtingen B.V. aangegane overeenkomst tot levering van goederen in verband daarmee verschuldigd is. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Arnhem Afdichtingen B.V. jegens de afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorg te dragen en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s. Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Arnhem Afdichtingen B.V. tekort schiet of Arnhem Afdichtingen B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is afnemer verplicht op eigen kosten de nog aan Arnhem Afdichtingen B.V. toebehorende goederen aan Arnhem Afdichtingen B.V. terug te geven. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen kunnen door de afnemer in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

5. Levering en levertijd

De bestelde goederen worden geacht geleverd te zijn op het moment dat zij door de afnemer zijn ontvangen; alle levertijden zijn indicatief en worden niet gezien als een fatale termijn; overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

6. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande toestemming onzerzijds aangenomen. Goederen die door Arnhem Afdichtingen B.V. foutief zijn geleverd worden gecrediteerd, danwel opnieuw geleverd. Alle overige retourgoederen dienen gefrankeerd te worden verzonden. Niet voor creditering in aanmerking komen goederen die zijn beschadigd of waarvan de verpakking is beschadigd. Creditering zal geschieden onder aftrek van 15% behandelingskosten. Speciaal bestelde of volgens specificatie vervaardigde goederen kunnen niet worden teruggenomen. Duiven, maart 2013

7. Adviezen, aansprakelijkheid en reclame

Opgaven over kwaliteit, afmetingen, gehalte, percentages enz. zijn steeds als gemiddelde waarden te beschouwen. Adviezen en inlichtingen bijv. over het gebruik en de toepassing van de goederen geschieden naar beste weten van onze medewerkers echter onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid. Klachten over gebreken ten aanzien van de geleverde goederen dienen rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Arnhem Afdichtingen B.V., onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn konden worden geconstateerd dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na aflevering van de goederen schriftelijk aan Arnhem Afdichtingen B.V. te worden gemeld. Na het verstrijken van genoemde termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan is Arnhem Afdichtingen B.V. niet verplicht om klachten nog in behandeling te nemen. Indien en voor zover de reclame door Arnhem Afdichtingen B.V. gegrond wordt bevonden, is Arnhem Afdichtingen B.V. uitsluitend verplicht het gebrek te herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het reclameren ontslaat de de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Arnhem Afdichtingen B.V. Arnhem Afdichtingen B.V. is nimmer verplicht – en afnemer vrijwaart Arnhem Afdichtingen B.V. voor aanspraken van derden ter zake - tot vergoeding van direct of indirect geleden schade uit welke hoofde of door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Arnhem Afdichtingen B.V. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Arnhem Afdichtingen B.V. is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen exclusief BTW.

8. Overmacht en wanprestatie

Indien Arnhem Afdichtingen BV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd te leveren, is Arnhem Afdichtingen BV gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Na een periode van drie maanden of inden de overmachtsituatie blijvend is komt deze bevoegdheid ook afnemer onder dezelfde omstandigheden toe. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Arnhem Afdichtingen BV tijdelijk of blijvend niet in staat is aan verplichtingen te voldoen, zoals werkstakingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij haar c.q. haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door toeleveranciers van Arnhem Afdichtingen BV, waardoor Arnhem Afdichtingen BV haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen. Indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met Arnhem Afdichtingen BV niet nakomt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en zullen de (resterende) vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

  1. de afnemer een verplichting uit de algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
  2. Arnhem Afdichtingen BV goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  3. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  4. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan; De vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

Arnhem Afdichtingen BV is gerechtigd om in bovenstaande gevallen – onverminderd de overige haar toekomende rechten zoals het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – de overeenkomst:

  1. geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cliënt en/of
  2. enig door de afnemer aan Arnhem Afdichtingen BV verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen;
  3. het op grond van artikel 4 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden op grond van het in het vorige lid bepaalde is de afnemer gehouden om aan Arnhem Afdichtingen BV te vergoeden alle schade, kosten en interesten als gevolg van bedoelde omstandigheid en als gevolg van de ontbinding, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

9. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

10. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Arnhem Afdichtingen B.V. en afnemer en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing.